درباره کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

IRCOLD LOGO کمیته ملی سدهای بزرگ

کميته ملی سدهای بزرگ ايران (IRCOLD) با بيش از 2600 عضو حقيقي شامل اساتيد دانشگاه‌ها، مديران و کارشناسان ارشد صنعت آب كشور يکی از تشکل‌های مهم علمی، فنی و ترويجي صنعت سدسازي در کشور محسوب می‌گردد و دارای ارزش و اعتبار ویژه‌ای در مجامع علمی داخلی و خارجی بوده و توفيق آن را داشته است که در سطح ملي و بين‌المللي همواره منشأ تحول و حركت در مسئوليت‌هاي محوله باشد. حضور فعال در اجلاس سالانه كميسيون بين‌المللي سدهاي بزرگ به همراه ارائه مقالات علمي، فني و پژوهشي توسط كارشناسان ايراني، برگزاری چهار کنفرانس بزرگ سدسازی در سطح ملی، تأليف بيش از 88 بولتن ارزنده و برگزاري کارگاه‌های آموزشی تخصصی، از ديگر فعالیت‌های اين کميته ملی به شمار می‌رود.
این کميته ملی با توجه به تجارب حاصله و شناخت کميسيون بين‌المللی سدهای بزرگ در سالهای اخير و شرکت فعال در اجلاس‌های جهانی و احراز 24 کرسی در کميته‌های تخصصی کميسيون بين‌المللی سدهای بزرگ و کسب سمت نائب رئيس اين کميسيون برای يک دوره سه ساله در شصت وششمين اجلاس اجرايی (دهلی نو-2001-1998) و هم چنين برگزاری با شکوه هفتاد و سومين اجلاس اجرايی در ارديبهشت 1384 (May 2005) در تهران، دستاوردهای جديدی را در صنعت سدسازی کشور به ارمغان آورده است. در طی دهه های گذشته کشور ايران فعاليتهای بسياری را در زمينه سدسازی با احترام به اخلاق حرفه‌ای و رعايت جنبه‌های زيست محيطی در جهت توسعه پايدار و رفاه مردم کشور خود و جهان، به مرحله اجرا گذاشته است و نشان داده است که عضو برجسته‌ای از جهان صنعتی است.