ثبت پیشنهادیه سخنرانی در کمیته

فایل پاورپوینت سخنرانی (اجباری):

رزومه سخنران (اختیاری):

اجازه نامه انتشار فایل سخنرانی در کتابخانه دیجیتال کمیته:

ضمن آگاهی نسبت به کلیه قوانین و ضوابط مربوطه، آن ها را می‎پذیرم.