ثبت نام در کمیته سد و مدیریت حوضه | کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

عضویت در کمیته سد و مدیریت حوضه (CDBM) به عنوان یکی از کمیته‎های کمیته ملی سدهای بزرگ ایران (IRCOLD) به دو صورت حقیقی و حقوقی و پس از تکمیل و تایید پرونده توسط IRCOLD، ارجاع آن به CDBM و تایید توسط ریاست کل CDBM امکان پذیر است. بنابراین:

ثبت نام اعضای حقیقی

ثبت نام اعضای حقوقی

ثبت نام نماینده اعضای حقوقی